Onze visboten kunt u online reserveren.
Voor vragen kunt u contact met ons op via e-mail of telefoon: 06-12871223

Algemene voorwaarden

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN

Aanvulling op de algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1:
Bij aanvang van de huurperiode zal verhuurder het verhuurde aan huurder leveren. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is, kunnen dienen. Huurder dient voor vertrek altijd te controleren of inventaris compleet is.

ARTIKEL 2:
Huurder is in gebreke gebleven als huurder de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn of haar verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen.

ARTIKEL 3:
Huurder zal het gehuurde als een goede huisvader en of goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk.

ARTIKEL 4:
Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd in Drimmelen bij verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin huurder het ontvangen heeft. Indien het gehuurde later dan de overeengekomen tijd wordt afgemeld zal voor elke 15 minuten € 25,- zegge: vijfentwintig euro in rekening gebracht worden. Indien het gehuurde niet in Drimmelen overgedragen wordt, zullen de kosten voor het transporteren van het gehuurde naar de haven van Drimmelen volledig ten laste van de huurder komen.

ARTIKEL 5:
Alle kosten die verband houden met het gebruik van het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, liggelden, kosten voor de brandstof en verlichting en eventuele geldboetes zijn voor rekening van huurder.

ARTIKEL 6:
Kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder, tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 8. Huurder zal reparaties nooit uit laten voeren door anderen dan verhuurder tenzij verhuurder hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Door verhuurder toegestemde reparaties zal verhuurder terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd.

ARTIKEL 7:
Verhuurder heeft de sloepen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal de verhuurder het eigen risico van € 125,- / € 200 zegge: honderdvijfentwintig / tweehonderd euro per schadegeval in rekening brengen bij huurder.

ARTIKEL 8:
Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde voor zover niet gedekt door verzekering genoemd in artikel 7, ontstaan gedurende de tijd dat huurder het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 6, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn mede opvarenden is veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé-goederen.

ARTIKEL 9:
Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit, dat de verzekeraar mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan verhuurder melden. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de huurder. Indien voorgenoemde feiten niet gemeld worden, kan dit voor huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

ARTIKEL 10:
Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.

ARTIKEL 11:
Huurder kan, indien de verhuurder zijn of haar verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt, de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen; verhuurder zal dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.

ARTIKEL 12:
Het meenemen en of gebruik van overmatig alcohol is niet toegestaan. Meenemen en of gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden. Bij constatering behoud verhuurder zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 13:
De verhuurder heeft als eigenaar te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 14:
Het maximaal aantal personen per boot is:
a) luxe sloep: 6 personen
b) basis sloep: 6 personen
c) elektrische sloep: 10 personen
Het overschrijden van het maximaal aantal personen is zonder schriftelijke toestemming van verhuurder strikt verboden. Bij constatering behoud verhuurder zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 15:
Het gehuurde is bestemd voor gebruik in het door verhuurder aangegeven vaargebied. Het is te allen tijde strikt verboden het door verhuurder aangegeven vaargebied te verlaten.

ARTIKEL 16:
Voor vertrek zal huurder instructies van verhuurder krijgen aangaande het gebruik van het gehuurde. Huurder zal deze instructies te allen tijde aanvaarden en opvolgen.

ARTIKEL 17:
Huurder mag niets slepen achter de boot. Indien huurder materialen of personen sleept is huurder niet meer verzekerd. 

ARTIKEL 18:
De Biesbosch In behoudt ten alle tijden het recht om bij slecht weer de verhuur of tocht op basis van eigen inzicht te annuleren en te verplaatsen naar een andere datum.

ARTIKEL 19:
Bent u als gast tijdens een van onze arrangementen aan boord van een van onze schepen dient u ten alle tijden de instructie van de schipper/begeleider op te volgen.

ARTIKEL 20:
Betalingen van reserveringen worden vooraf via IDEAL aan De Biesbosch In voldaan. (Het eigen risico/ borgbedrag dient contant te worden voldaan)
 
ARTIKEL 21:
Huurder en/of gast van De Biesbosch In gaat na betaling akkoord en verklaart hiermee  De Biesbosch In niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden Fietsverhuur

* De verhuurder zorgt ervoor dat het verhuurde materiaal bij aflevering compleet is en in goede staat verkeert.
* Er is alleen contante betaling mogelijk.
* De fietsen worden gehuurd van 10.00 tot 18.00 uur mits anders overeengekomen.
* De huurder draagt er zorg voor dat het gehuurde materieel naar behoren zal worden gebruikt en behandeld.
* De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die aan derden wordt toegebracht.
* Het gebruik van de fietsen geschiedt geheel op eigen risico; de verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade of ongerief dan ook.
* Huurder dient zich te houden aan de voor vertrek gegeven instructies van verhuurder.
* De huurder is gehouden tot nalevering van de geldende wetgeving en voorschriften in de ruimste zin van het woord. Bij conflicten zullen personalia door de verhuurder aan de toezichthoudende instanties worden doorgegeven.
Huurder is verplicht, mits anders overeengekomen, gehuurde materialen voor 18.00 uur in te leveren. 
* De huurder is aansprakelijk voor inlevering van de fiets op het vooraf afgesproken eindpunt. Kosten a € 30.00 per uur (min. 1 uur) voor ophalen van fietsen op andere dan afgesproken plaatsen worden extra in rekening gebracht.
* De huurder is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het gehuurde. Reparatiekosten of kosten vervangingen zijn voor rekening van de huurder.
* 100% van de verschuldigde huursom dient contant op de dag van vertrek betaald te zijn aan verhuurder, mits anders overeengekomen.
* De huursom van het aantel gereserveerde fietsen wordt volledig in rekening gebracht, ook als men op de dag zelf niet alle fietsen daadwerkelijk benut.